Om optagelse på Skolen Bifrost

At skifte til en ny skole er en stor ting for et barn. Som forældre er skoleskift for ens barn også en stor beslutning. Der er mange følelser i spil for både barn og forældre, og når man som forælder har taget beslutningen om et skoleskift, vil man gerne have at det lykkes.

På Skolen Bifrost arbejder vi for at skabe en god skolestart, uanset om man kommer som ny elev i 0. klasse eller kommer fra et andet skoleforløb. På Skolen Bifrost lægger vi stor vægt på at elev og skole er det rigtige match. Det er præmissen for et godt skoleliv. Som forælder har man en lige så central rolle i, at skoleskiftet lykkedes som Skolen. Før man kan starte som ny elev på Skolen Bifrost er der 4-trin der skal være på plads i optagelsesprocessen.

Tjeklisten

• Optagelsesskema og test
Nye elever kan ikke komme i betragtning før skolen har modtaget elektronisk opskrivning via MitID , og de obligatoriske 500 kr. i administrationsgebyr er betalt (se nedenstående link). Linket giver mulighed for at vedhæfte både WISC-test på 10 sider samt medfølgende rapport samt anden relevant dokumentation fra PPR, privatpraktiserende psykolog eller psykiater. Er barnet under 6 år fremsendes RIAS eller WIPPSI test samt rapport. Af hensyn til en god proces for barn, forældre og skole skal disse ting være på plads før Skolen går videre i optagelsesprocessen.

• Optagelsessamtale
Herefter inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale med skolens ledelse på skolen. Optagelsessamtalen sker først efter at skoleleder har gennemgået WISC test samt rapport. WISC-testen mv. skal vise at barnet passer til skolens profil, alternativt kommer man ikke til optagelsessamtale. 

• Prøveperiode
Er beslutningen efter optagelsessamtalen, at barnet potentielt kunne være ny elev på Skolen Bifrost, inviteres til en prøveperiode på ca. 2 uger. I prøveperioden kan barnet deltage i skolens undervisning på det aftalte klassetrin. Det er dog vigtigt at barnet ikke oplever at ”være på prøve”, men føler sig velkommen og indgår i den almindelige dagligdag.  

Se vores velkomstfolder til besøgsperioden

Klassens lærerteam bruger prøveperioden til at se om barnet matcher klasse og skole. Lærere og pædagoger udfylder evalueringsskemaer for prøveperioden til internt brug. Der evalueres på om barnet er læringsparat, interesseret, deltager konstruktivt socialt og fagligt, om barnet taler med passende respekt til kammerater og personale. 
Ikke alle børn finder deres skolematch på Skolen Bifrost. Derfor oplever nogle også at prøveperioden afsluttes med skolens vurdering af, at der ikke er tale om det rigtige skolematch.    

Under prøveperioden kan lærere og/eller pædagoger give tilbagemeldinger på, hvordan dagene er gået. Dette sker særligt i indskolingen med korte samtaler, når barnet hentes. I de større klasser vil der være dialog mellem lærer og elev og mellem lærer og forældre. I slutningen af prøveperioden evaluerer klasselærer sammen med forældre via telefonsamtale eller ved afhentning. Der er ikke et særligt afslutningsmøde. 

• Optagelse
Optagelse meddeles skriftligt af skolelederen. Først når man har modtaget optagelsesbrev fra skolelederen, er man elev på Skolen Bifrost. Det er skoleleder der alene vurderer om en elev kan optages på baggrund af hele forløbet. 

Særligt om elever der skal starte i 0. klasse
Børn under 6 år kan ikke testes med WISC-V. Derfor skal der foreligge en RIAS eller WPPSI med tilhørende rapport. Hvis barnet når at blive 6 inden en evt. prøveperiode starter, kan skolen vente og vurdere muligt optag ud fra WISC-testen.
Hvis et barn er optaget på RIAS eller WIPPSI, kan skolen siden hen i skoleforløbet bede om en WISC-test.
Barnets hjemkommune spørger til skoleplacering allerede fra november inden skolestart. Derfor har Skolen Bifrost flere besøgsdage i denne periode, hvor eventuelle 0. klasser kan besøge skole og komme til optagelsessamtaler.
Prøveperioden for et 0. klasses barn varierer efter barnets behov. Der aftales individuelle forløb med dage, hvor barnet er på besøg i den nuværende 0.-1. klasse. Det er typisk første gang et 2 timers besøg evt. kombineret med leg i pausen. Næste gang et 4 timers besøg, siden en hel dag incl. SFO tid. Siden kan der være to dage i træk, således at barnet er klar til at starte i klassen, når barnets hjemkommune typisk flytter børnene. Det kan være april, maj eller juni. Der evalueres efter hvert besøg, således at børn, der har brug for lang tilvænning kan få flere besøgsdage inden reel skolestart. 
Der er således ikke et 14 dages prøveforløb for 0. klasses elever, men et forløb over flere besøgsdage. Der vurderes løbende om barnet og skolen er et match. Således vil en familie, der har haft barn i prøveforløb inden april/maj  også inden den dato vide om barnet bliver optaget på skolen. 

For de børn, der ønsker optage i juni eller august, vil prøvebesøgene og evalueringen ligge noget senere. 

Bemærk at for 0. klasse gælder også, at et barn først reelt er optaget, når familien har modtaget optagelsesbrev fra skoleledelsen.

   1.  

  Det skal du vide som forælder
  der overvejer Bifrost til dit barn

  Optagelseskriterier

  Skolen Bifrost byder velkommen til mange nye elever på et skoleår. Vores mission er et godt læringstilbud til så mange højtbegavede børn som muligt i form af en grundskole der skal forberede eleverne på en ungdomsuddannelse, give dem selvværd og sociale kompetencer. På Skolen Bifrost får man fra 8. klasse karakterer, har terminsprøver og gennemgår brobygningsforløb, uddannelsesvejledning mv. ligesom i en folkeskole. Og skoleforløbet afsluttes med de sammen afgangsprøver som i en folkeskole. 

  Grundkriterierne for optagelse er velbeskrevet på skolen hjemmeside, men kort opsummeret skal barnet have en dokumenteret IQ på ca. 130. Rådgivet af fagkundskaben på området har Skolen Bifrost formuleret optagelseskriterierne med den elastik, at vi godt ved at børn i mistrivsel ikke nødvendigvis rammer deres potentiale når de testes. Derfor er de 130 en rettesnor, hvor den testbeskrivende psykologs vurdering og beskrivelser også vægter. Derfor er det vigtigt at en WISC-test også indeholder den testansvarlige psykologs rapport.  
  Denne elastik i optagelse betyder, at en elev der har en samlet IQ på 128 optages, hvor en anden med samme samlede iQ ikke gør. Dette afgøres ud fra resultater i delprøverne i WISC´en og ud fra indstilling til skolearbejde mv . Det er skolens kvalitative beslutning, hvem der vurderes at kunne matche skolen.

  Når det er sagt, vil børn med markant lavere IQ hurtigt opleve, at de er anderledes end de øvrige elever i og uden for undervisningen. Og dermed opnås vores målsætning om det rigtige match mellem elev og skole ikke. Derfor bliver børn med generel IQ på f.eks. 120 ikke optaget. 

  Forløbet omkring optagelse og prøveperiode

  Vi søger ved optagelsessamtalen at afdække barnets interesser, potentialer, læringsprofil og behov. Vi søger også at afdække adfærd, når man keder sig eller bliver frustreret. Det er væsentligt, børnene, der optages på Bifrost, ikke generelt er udadreagerende. Samtalen involverer barnet og jer som forældre.  

  Hvis dokumentation og optagelsessamtale viser at der kan være det rigtige match, er næste trin en prøveperiode for barnet på skolen. Det er en periode hvor lærerne i klassen vurderer om barnet passer til skolens profil, og om barnet er et match til klassen og skolen i praksis.  

  Vores elever skal matche læringsmiljøet, og vi tilbyder ikke at matche læringsmiljøet til nyoptagne elever. Vi gør, hvad vi kan for at prøveperioden bliver en positiv oplevelse, men vores fokus er samtidig på klassens øvrige elever, og et barn på besøg vægter ikke over klassens trivsel og læring som helhed.

  Skolens ramme omkring læringsmiljøet 

  Skolen Bifrost er en skole, hvor ro og tryghed ved læring og fordybelse er i højsædet. 

  Vi værdsætter forskellighed og forskellige interesser. Der er højt til loftet, og det er ikke usædvanligt at undervisningen ender et andet sted end lærerens planlægning tilsagde, ganske enkelt fordi det ene spændende spørgsmål tager det andet. Men der er bestemt også gange, hvor selv den mest spørgelystne elev for besked på, at nu skal undervisningen videre. Selv højtbegavede børn skal lære disciplin i forhold til at være i en læringssituation, og der vil være opgaver som skal løses, selvom de ikke er yndlingsopgaver. 

  På Skolen Bifrost er der mange lydfølsomme børn, et typisk træk hos specielt de yngre højtbegavede børn. Heldigvis er lyddæmpende høreværn opfundet, og hos os er det almindeligt accepteret at benytte dem i og uden for undervisningen.  
  Vi har børn, der tænker meget over, hvad kammeraten sagde og mente. Derfor er en god omgangstone altafgørende på skolen. Vi arbejder på det i kommunikationstimerne og vi italesætter det straks, hvis vi oplever noget uhensigtsmæssigt mellem børnene. Vi forventer forældres opbakning til at holde den gode tone på skolen, blandt andet ved ikke tale om andre børn på en negativ eller nedladende måde. 

  På Skolen Bifrost tolererer vi ikke voldsomme eller grove udtryk, trusler og andre verbale overgreb fra hverken elever, forældre eller andre. På samme måde tolererer vi ikke udadreagerende adfærd, herunder vold. 

  Når optagelsesforløbet ikke ender med et optagelsesbrev 

  Skolen Bifrost optager ikke alle, der ansøger. Vi optager heller ikke alle, der kommer til optagelsessamtale. Og vi optager ikke alle, selv om barnet har været på besøg i et par dage eller to uger. 

  Når vi har børn til optagelsessamtale eller i prøveperiode er det hele tiden en vurdering af, om barnet matcher eleverne på Skolen Bifrost, og om det nye barn rimeligt let kan gå ind i læringsmiljøet. 

  Der hvor vi typisk oplever at forventningerne mellem barn, forældre og skole ikke matcher kan blandt andet være at jeres barn kan komme fra en kultur, hvor det kan være almindeligt, at man går rundt i timerne og forstyrrer kammerater i klassen. Eller måske fra en skolekultur hvor der tales meget eller knap så pænt i undervisningen. Måske er det blevet hverdag og noget, der ikke er opdaget eller noget, det ikke er lykkedes at arbejde med. 

  Hos os er klasserne mindre, og vi lægger straks mærke til, hvis dårlige vaner tages med i vores rolige rammer og dermed skaber utryghed eller uro i klassen. Ligeledes accepterer vi ikke udadreagerende adfær,d der skaber utryghed hos øvrige elever.  

  Vi oplever at enkelte forældre tror, vi er en specialskole med tilhørende mange ressourcer til at arbejde med deres barns mistrivsel og uheldige adfærd. Vi er en almindelig lille friskole med begrænsede ressourcer. Vi har oftest en lærer til 20 elever og vi har to pædagoger i vores SFO. Nye elever skal uden problemer kunne indgå i de rammer. 

  Som regel går optagelsesperioden stille og roligt. De fleste børn falder til i løbet af timer eller få dage. Andre skal have lidt længere tid til at være i nye omgivelser. Når vi har optaget børnene, kan der efter et stykke tid komme en sværere periode. Til at begynde med er det sjovt, nyt og spændende. Derefter begynder hverdagen. Det taler klasse-og faglærere med jer forældre om. Det er dog væsentligt, at en dårlig periode ikke må gå ud over andre elever i form af verbale eller fysiske overfald. Vores erfaring er, at man som forælder kan blive meget frustreret i denne periode, specielt hvis vi som skole oplever at der ikke sker fremgang. Derfor er det vigtigt for os at understrege at et respektfuldt og positivt skole-hjem-samarbejdet er altafgørende, også hvis tilpasningen til skolen går langsomt.  

  Det er også vigtigt at understrege at gentagne eller grove overtrædelser af værdiregelsættet kan medføre udskrivning af eleven, uanset hvor kort eller lang tid eleven har gået på skolen. 

  Som forælder er der ting man kan være opmærksom på når ens barn søger en friskole  

  Nedenstående ”do´s & dont´s” kan synes oplagte, men tager alle udgangspunkt i erfaringer fra skolens hverdag.

   • Som forælder skal man som udgangspunkt have tillid til skolen og medarbejderne. Er man først inde i en mistillidskultur bliver skole-hjem-samarbejdet svært.

  • Som skole ønsker vi ikke, at forældre ved aflevering eller afhentning på skolen åbent diskuterer andres børn med lærere eller pædagoger i gang- eller klassearealerne. Ingen børn fortjener, at høre sig selv omtalt åbent af andre børns forældre. Skriv i stedet til klassens lærerteam omkring de problemer, I måtte opleve.

  • Skolen tilbyder ikke at omlægge skolen til det enkelte barns behov. Det betyder at vi ikke ønsker at modtage lister over andres børn man ”vil have smidt ud”, eller ”medarbejdere der skal afskediges” for at et enkelt barn kan være på skolen.

  • Skolens lærere og pædagoger benytter primært telefon over mail, da vores erfaring er at mails omkring følsomme emner let misforstås.

  • Vi oplever nogle gange, at nye forældre er meget hurtige til at udtrykke utryghed, utilfredshed, eller klage over episoder der opleves af deres barn. Som skole tager vi altid henvendelser alvorligt. Vi forstår at mange forældre til nye elever der kommer fra andre skoleforløb ofte er meget følsomme og hurtige på aftrækkeren omkring deres barns skolegang. Det er helt naturligt. Men der skal være en grundlæggende tillid til, at skolen dagligt arbejder med opståede trivselsopgaver, udfordringer og episoder der kan opstå mellem elever på en skole. Også selv om man som forældre ikke modtager en udførlig rapport omkring hvad der er gjort i situationen.

  • Skolen diskuterer ikke andres børn med andre end pågældende børns forældrene.

  • Vi er en friskole med forældremedbetaling. Det er ikke det samme som at man som forælder med udgangspunkt i forældrebetalingen kan kræve serviceydelser af skolen, der ligger ud over det der forventes af en normal grundskole. Man skal huske på, at hvis man er utilfreds med skolen er man altid velkommen til at udskrive sit barn fra skolen.

  • Sidst men ikke mindst, når nye lever oplever udfordringer i skoledagen, med klassekammerater eller undervisninger er det vigtigt at man som forælder er medspiller i at italesætte problemløsninger på en positiv måde. Når forældre giver deres barn ret i at ”det er for dårligt” så kan det i værste fald give næring til en negativ trivsels spiral. 

    •  

   Denne stramme tilgang sikrer at vores elever kan have et trygt og roligt skolemiljø, så de trives og lærer. Det sætter både elever, lærere og forældre på skolen pris på.