Principper for håndtering af forældrehenvendelser

Mål
• At der er gennemskueligt hvordan henvendelser til skolen håndteres
• At forældre og medarbejdere oplever en ensartethed i håndteringen af
forældrehenvendelser
• At løse problemer på det niveau, hvor de er opstået. Dvs.
• Gå først til personalet, der kender barnet og den pågældende episode
• Hvis sagen stadig ikke løses, kan skolelederen kontaktes

På Skolen Bifrost arbejder vi alle – elever, forældre, lærere og pædagoger – ligeværdigt
sammen.


Når lærerne tilrettelægger undervisningen, sker det ud fra professionelle vurderinger. Dem redegør
de for ved forældremøder, i nyhedsbreve og ugeplaner.
Af og til hænder det, at man som forældre støder på ting, der vækker forundring eller ligefrem
vrede.
I sådanne situationer, der kan munde ud i et ønske om at klage, er det for alle parter vigtigt, at alle
kender den procedure, Bestyrelsen har vedtaget for vores skole.
Forældrehenvendelser håndteres på nedenstående niveauer, hvor det er målet, at problemer
håndteres tæt på praksis i hverdagen.


Lærere/pædagoger – forældre – elever

Skolens ansvar:

• At medvirke til at udfordringerne løses på det niveau, hvor de er opstået
• At møde forældrene med åbenhed og være lyttende
• At træffe beslutninger som bygger på gældende lovgivning og skolens principper på
baggrund af henvendelserne.
• At angive en tidsramme for svar

Forældrenes ansvar:

• At medvirke til at løse udfordringerne på det niveau, hvor de er opstået.
• Hvis man oplever problemer med andre forældre eller elever, er det altid en god ide at
kontakte den/de andre elevers forældre, for at få et mere nuanceret billede af emnet, samt
med henblik på en evt. hurtig løsning. Hvis det ikke lykkes kan skolen kontaktes
• At tage en samtale med læreren/pædagogen – forklare om jeres oplevelser.
• At møde skolens personale med åbenhed og være lyttende

Leder – forældre – elever

Hvis problemet ikke løses tilfredsstillende, kan man henvende sig til skolens ledelse.
Der er ingen formkrav til denne henvendelse. Man kan ringe eller skrive. Man kan også møde
personligt op, men da er det godt at have aftalt en tid inden.
Ved mundtlige henvendelse har ledelsen notatpligt, og hun/han skal handle ud fra det oplyste.
Notatpligten gælder alle henvendelser, som rettes til skoleledelsen af forældre og/eller elever.

Ved enhver henvendelse skal man som elev og forældre vide, at man ikke kan klage anonymt.
Den man klager over, har ret til at blive oplyst om klagen og hvem, der klager.
Der findes ingen gradbøjning af begrebet klage. Enten klager man, eller også klager man ikke.
Man kan sammen med lederen afgøre, om en egentlig klage er relevant eller vil afhjælpe
problemet.
I den efterfølgende sagsbehandling vil leder forsøge at få belyst sagen fra alle sider. Lederen
aftaler sammen med de involverede parter, hvordan en løsning af problematikken kan komme i
stand; eksempelvis via observationer eller dialog til et møde.
Her meldes også en tidsramme ud.
Hvis man ikke er tilfreds med håndteringen hos lederen, kan man henvende sig til Bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Man kan som forældre henvende sig til bestyrelsen, men skal være opmærksom på, at
skolebestyrelsens arbejde er på det principielle plan. Den må aldrig blive part i elev- og/eller
personalesager.


(Vedtaget i bestyrelsen 25.5.2021)